657 Sayılı Kanun'un 4/B Maddesi Alım ilanı

  • 563
  • 363
image

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDENSÖZLEŞMELİ PERSONEL (657 SAYILI KANUN’UN 4/B MADDESİ ) ALIM İLANI 77 KİŞİ İŞE ALINACAKTIR.

Üniversitemiz Rektörlüğü ve bağlı birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin B fıkrasına göre
istihdam edilmek ve giderleri özel bütçeden karşılanmak üzere 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına ekli
“Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların” ek 2. maddesinin (b) fıkrasına göre aşağıda belirtilen unvanda 2020 yılı
KPSS (B) grubu puan sıralamaları esas alınmak suretiyle yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın sözleşmeli personel alınacaktır.
NİTELİK
KODU
ÜNVANI KPSS
PUAN
TÜRÜ
ÇALIŞTIRILACAĞI
BİRİM / İŞ
KADRO
SAYISI
ARANAN NİTELİKLER
D01 Destek
Personeli
KPSS(P94) Rektörlüğümüz ve
bağlı birimlerindeki
Temizlik/ Basit
Bakım / Isıtma
işlerinde çalışmak
üzere.
44
Ortaöğretim veya dengi okul mezunu olmak.
Temizlik, Basit Bakım, Isıtma görevlerini
devamlı yapmasına mani olabilecek hastalık ve
benzeri engel durumu bulunmamak.
D02 Destek
Personeli
KPSS(P94) Eskişehir Meslek
Yüksekokulunun
Temizlik/ Basit
Bakım / Isıtma
işlerinde çalışmak
üzere.
1
Ortaöğretim veya dengi okul mezunu olmak.
Temizlik, Basit Bakım, Isıtma görevlerini
devamlı yapmasına mani olabilecek hastalık ve
benzeri engel durumu bulunmamak.
D03 Destek
Personeli
KPSS(P94) Mahmudiye Meslek
Yüksekokulunun
Temizlik / Basit
Bakım / Isıtma
işlerinde çalışmak
üzere.
2
Ortaöğretim veya dengi okul mezunu olmak.
Temizlik, Basit Bakım, Isıtma görevlerini
devamlı yapmasına mani olabilecek hastalık ve
benzeri engel durumu bulunmamak.
D04 Destek
Personeli
KPSS(P94) Sivrihisar Meslek
Yüksekokulunun
Temizlik / Basit
Bakım / Isıtma
işlerinde çalışmak
üzere.
1
Ortaöğretim veya dengi okul mezunu olmak.
Temizlik, Basit Bakım, Isıtma görevlerini
devamlı yapmasına mani olabilecek hastalık ve
benzeri engel durumu bulunmamak.
D05 Destek
Personeli
(Erkek)
KPSS(P94) İdari ve Mali İşler
Daire Başkanlığı
Çöp Toplama
hizmetlerinde
çalışmak üzere.
4
Ortaöğretim veya dengi okul mezunu olmak.
Çöp Toplama görevini devamlı yapmasına mani
olabilecek hastalık ve benzeri engel durumu
bulunmamak.
D06 Destek
Personeli
KPSS(P94) Üniversitemiz Sağlık,
Uygulama ve
Araştırma
Hastanesinde Hasta
Bakım işlerinde
çalışmak üzere.
25
Ortaöğretim kurumlarının hasta ve yaşlı hizmetleri
alanı engelli bakımı, hasta bakımı ve yaşlı bakımı
dallarından ya da sağlık hizmetleri alanının ebe
yardımcılığı, hemşire yardımcılığı ve sağlık bakım
teknisyenliği dallarından birinden mezun olmak.
Vardiyalı çalışmasına engel bir durum
bulunmamak. Hasta Bakım işlerini yapmasına
mani olacak engel durumu bulunmamak.

ARANILAN GENEL KOŞULLAR
1- Başvuru yapacak adaylarda öğrenimle ilgili koşullar ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesindeki aşağıda belirtilen genel
şartlar aranır.
 A- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
 B- (Değişik: 23/01/2008-5728/317md.) Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir
suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu
düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık,
dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan
malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
 C- Askerlik Durumu itibariyle;
 1- Askerlikle ilgisi bulunmamak,
 2- Askerlik çağına gelmemiş bulunmak.
 3- Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
D- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 53. madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut
veya akıl hastalığı bulunmamak. (Kadroya atamaya hak kazanan adaylardan buna ilişkin sağlık raporu istenecektir).
2- Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar ve kamu görevine iadesi reddedilenler başvuruda bulunamaz.
3- 2020 KPSS(P94) sınav sonuç belgesine sahip olmak.
4- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
5- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi gereğince sözleşmeli olarak istihdam edilenler hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi
nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç
sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam
edilemezler.
6- Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 6. maddesi gereğince “İşe alınması açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini
taşımadığının sonradan anlaşılması, işe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini sonradan kaybetmesi…” hallerinde hizmet
sözleşmesi kurumca tek taraflı olarak feshedilir.
BAŞVURU ŞEKLİ VE YERLEŞTİRME SONUÇLARININ DUYURULMASI
Başvurular ilanın Resmi Gazetede yayımlandığı günü izleyen 15 gün içinde e-Devlet üzerinden “Eskişehir Osmangazi Üniversitesi –
Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım” hizmeti veya “Kariyer Kapısı” https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr internet adresinden yapılacaktır.
Şahsen başvuru alınmayacak olup; posta, fax veya e-posta ile yapılan müracaatlar da kabul edilmeyecektir.
Adaylar ilan edilen nitelik kodlarından sadece birine başvurabilecektir.
Gerçeğe aykırı belge verdiği veya beyanda bulunduğu tespit edilenlerin atamaları yapılmaz, atamaları yapılmış ise iptal edilir.
Adayların ilanda belirtilen şartları son müracaat günü itibariyle taşıyor olması gerekmektedir.
Adayların KPSS puanlarının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, mezuniyet tarihlerinin de eşit olması halinde doğum
tarihi büyük olan adaya öncelik tanınır.
İlan edilen pozisyon sayısı kadar asil ve yedek kazanan adayların listesi, atanmaya hak kazanan adaylardan istenecek belgeler ve
diğer hususlar www.ogu.edu.tr internet adresinin duyurular kısmında yayımlanacaktır. Ayrıca, adaylar yerleştirme sonuçlarına
ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir. Kazanan adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
Her kadroya atanacak kişi sayısı kadar yedek bırakılacak, şayet asil ve yedeklerden kontenjan dolmaması halinde diğer sıralamadaki
şartları taşıyan adaylar, kadro sayısı tamamlanana kadar puan sırasına göre çağrılacaktır.


Yorum yazma Geçici olarak kapatılmıştır.

Yorumlar